ثبت نام
حداقل 5 کاراکتر
حداقل 5 کاراکتر
حداقل 6 کاراکتر
حداقل شش حرف باید وارد کنید
برای گرفتن نوبت نیاز به پرداخت اینترنتی نیست.گرفتن نوبت یعنی تاریخ نوبت در قسمت نوبت های اخذ شده در صفحه ی پروفایل ذکر شده باشد . باید شماره کد ملی بیمار با کد ملی زمان ثبت نام یکسان باشد.امکان واگذاری نوبت وجود ندارد.